Çevre Bilinci

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı kurumların, ürün, hizmet ve uygulamalarından etkilenecek hedef kitleye yönelik çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak, hem kurumun hem de toplumun gelișimine katkı sağlayacak ișlemleri planlaması, yürütmesi ve sonuçlarını paylașmasıdır. Polisan Holding’te Kurumsal Sosyal Sorumluluk; gönüllülük esasına dayalı olarak, Holding’in faaliyetlerinde ve paydașlarıyla etkileșimde sosyal ve çevresel kaygıları bütünleștirdiği bir kavram olarak ele alınmaktadır. Holding’te tüm süreçler; ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklarını esas alarak yönetilmektedir.

Holding, tüm kaynaklarını verimli kullanarak müșterilerine, hissedarlarına ve topluma karșı ekonomik sorumluluklarını, toplum refahına katkıda bulunmak üzere tüm faaliyetlerinde yasal sorumluluklarını, yasalarla belirlenmiș olmasa da toplum ve Holding’in değer ve normlarına uygun bir tutum sergileyerek etik sorumluluklarını yerine getirir.

1997 yılından itibaren, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İș Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan Üçlü Sorumluluk Taahhüt programına dahil olan Holding, kaliteli, çevreci ve sağlıklı ürün ve hizmetleri sunarak toplumun ve müșterilerinin yașamlarını daha iyi kılmayı, teknoloji ve girdilerin seçiminde kalite, sağlık, emniyet ve çevre șartları ile uyumlu olmayı taahhüt eder. ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 10002 Müșteri İlișkileri Yönetimi, OHSAS 18001 İș Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi birçok belgeye sahip olan Holding, yine gönüllülüğü esas alarak, tüm faaliyetlerinde sürekli iyileștirme yapar.

Holding’te, üretim ve hizmet sağlama așamalarında kullanılan doğal kaynakların, olușan atıkların, emisyonların ve deșarjların azaltılması, kontrol altında tutulması, mümkün olduğu ölçüde kaynakların yeniden kullanılması ve geri kazanımı önceliklidir. Örneğin Polisan Boya’da, kaynağında azaltma ve ayrı toplama prensipleri ile yapılan iyileștirme çalıșmalarıyla 1.000 kg ürün bașına operasyondan çıkan tehlikeli atık miktarı 6 kg’lardan 4,5 kg’lara düșürülmüștür. Birincil ve ikincil ürün nakliye ambalajlarında geri dönüștürülmesi kolay olan malzemeler seçilmekte, son 10 yıldır Çevko ile ișbirliği içinde piyasaya sürülen ikincil ambalajlar toplatılmakta ve ekonomiye kazandırılmaktadır.

Tüm Holding șirketlerinde enerji verimliliği için operasyonlarda kullanılan gaz, buhar, ısı, elektrik enerjisi kayıpları önlenmekte, ileri teknoloji ile enerji talebi azaltılmakta, daha verimli enerji kaynakları araștırılarak doğal kaynak kullanımı en aza indirilmeye çalıșılmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal yaklașımlar çerçevesinde insanların günlük yașam ihtiyaçları ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurulmasıdır. Holding kültüründe sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyum esastır. Bu amaçla Holding, iklim değișikliği ile mücadelede kurumsal bazda önlemler almak ve gönüllü olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için sektörde öncü olup, 2013 yılında ISO 14064’e göre Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Raporlama çalıșmalarını gerçekleștirmiștir. Yine sürdürülebilir üretim prensibi ile 2013 yılında Polisan Boya’da Uluslararası standartlara uygun olarak bașlanan Ürün Yașam Döngüsü ve Çevresel Durum Raporu çalıșmaları devam etmektedir.